CTC’s miljøpolitikk og miljøstrategi

CTC Ferrofil arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkning og velge energiriktige og miljøvennlige løsninger for oppvarming, avfall og utslipp. Gjennom vår virksomhet påvirkes miljøet gjennom produksjon av varer, transport og salg av varer og tjenester. I tillegg har CTC en produktportefølje som har viktig miljømessig innflytelse.

CTC skal være en ansvarsfull, grønn bedrift som aktivt fremmer fornybar oppvarmingsteknologi og sørger for at miljøvennlig oppvarming får økt marked. Vår grønne profil skal følge hver ansatt gjennom sitt daglige arbeid og ut på markedet gjennom salg av et utvalg miljøvennlige produkter.

Hovedpunkter

  • Grønn profil både eksternt og internt
  • Følge lovpålagte miljøkrav
  • Være vårt samfunnsansvar bevisst

Intern miljøpolitikk

CTC’s viktigste ressurs er den ansatte. CTC skal være en trygg arbeidsplass med fokus på HMS, og skal sørge for at sykefraværet er stabilt lavt. Med fokus på videreutvikling av ansattes kompetanse, og systematisering av miljøpolitikken skal vi gjøre det enkelt for den ansatte å følge en grønn profil.
Oppvarmingen av kontorer og fabrikk skal i hovedsak være fra miljøvennlige energikilder som varmepumper, solvarme og bio.
CTC skal være innovative ved utprøving av nye grønne energikilder, og skal være i front ved testing på eget anlegg.
CTC skal være sitt samfunnsansvar bevisst og sørge for miljøet ved å ha kontroll på eget avfall og resirkulere avfall. Dette gjøres gjennom medlemskap i RENAS og Grønt Punkt.
Ekstern miljøpolitikk

CTC tilbyr produkter innen oppvarming av varmtvann og varme. En stor andel av salget er relatert til varmepumper og solvarme, og energiriktig oppvarming av varmtvann. CTC skal arbeide for at kunden får tilbud om den beste, energiriktige løsningen, samt miljøvennlige alternativer til oppvarming.

CTC’s eksterne miljøpolitikk foregår i underliggende kategorier:

  • Produkter
  • Systemløsninger
  • Resirkulering
  • Logistikk

Bransjeforeningar og returordninger

CTC er medlem av de viktigste bransjeforeningen slik som NOVAP (Norsk varmepumpeforening), Solenergiforeningen og VVP, VA– og VVS Produsentene.
I tillegg er CTC medlem av returordningen RENAS og Grønt Punkt.

Kort om NOVAP

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet. Les mer på www.novap.no.

Kort om Solenergiforeningen

Norsk solenergiforening (NSF) er en ikke–kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge.
Foreningen ble stiftet i 1981 og arbeider for å fremme solenergi blant annet ved å skape et samlende miljø med kontakt over profesjonsgrensene, samt å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for utnytting av solenergi. Les mer på www.solenergi.no.

Kort om VVP, VA–og VVP produsentene

VVP skal lede utviklingen av vare– etterspørselen innen VA– og VVS markedet i Norge
VVP skal styrke VVP–medlemmenes posisjon gjennom effektivisering av varedistribusjonen, informasjon transaksjoner og skape trygghet for kunden. Les mer på www.vavvs.no.

Kort om RENAS

Alle produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter skal være medlem av et godkjent returselskap. Ved å tegne medlemskap i RENAS oppfyller CTC kravet i EE–regelverket.
RENAS er et nonprofit–selskap som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsomfattende ordning for innsamling og behandling av næringselektroavfall. Les mer på www.renas.no.

Kort om Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast–, metall–, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. CTC tar miljøansvar og er medlem av Grønt Punkt–ordningen.

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare